foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
Tel. 064-9352159
Email Contact : Uthumphon_mu@hotmail.com

Big boos07
นายนิธิโรจน์ ณัฐสุทธินันท์

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

แบบฟอร์มการให้บริการประชาชน

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

sub index bar04

              กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกำหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนา ในการบริหารงานกองคลัง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง

๒.๑ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานการซื้อและการจ้าง

(๒) งานการซ่อมและบำรุงรักษา

(๓) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ

(๔) งานการตรวจสอบการจ่ายพัสดุ/เก็บรักษาพัสดุ

(๕) งานการจำหน่ายพัสดุ

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนารายได้

๒.๒ งานผลประโยชน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

(๒) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

(๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ

(๔) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี

(๕) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

(๖) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

(๗) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

(๘) งานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

(๙) งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

(๑๐) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

(๑๑) งานเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม/รายได้อื่น

(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานเร่งรัดรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

(๒) งานตรวจสอบ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินรายชื่อไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนดของแต่ละปี

(๓) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

(๔) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

(๕) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

(๖) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดหลักทรัพย์

(๗) งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

๒.๔ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

(๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

(๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

(๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(๖) งานจัดทำรายงานประจำวัน เดือน ปี และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์

(๓) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๕) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(๗) งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

(๘) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้

(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๖ งานแผนที่ภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

(๒) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(๓) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

(๔) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

(๕) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

(๖) การจัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน/งานบริการข้อมูล

(๗) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ งานทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องงานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามงานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินรหัสชื่อผู้ชำระภาษี

(๒) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน

(๓) งานจัดทำรายงานประจำเดือน

(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

banner011