foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
foto1
ท้องถิ่นน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
Tel. 064-9352159
Email Contact : Uthumphon_mu@hotmail.com

Big boos07
นายนิธิโรจน์ ณัฐสุทธินันท์

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

แบบฟอร์มการให้บริการประชาชน

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

hand point01 ๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

         ๑.๑ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลกำแพง   มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   เหมาะสมต่อการทำการเกษตร   เลี้ยงสัตว์   และอุตสาหกรรม   มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่      ห้วยซัน  และคลองอีสานเขียว

          ๑.๒ ลักษณะภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศของตำบลกำแพงมีสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน มี 3 ฤดู  คือ

ฤดูร้อน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม)  เดือนฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน – กันยายน)
ฤดูหนาว(ประมาณเดือนตุลาคม – มกราคม)  ซึ่งในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวมาก โดยเฉพาะเดือน

เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  34 - 36 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ

21 – 23 องศาเซลเซียส

          ๑.๓ ลักษณะของดิน

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

          ๑.๔ ลักษณะของแหล่งน้ำ

ด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                    -  ฝาย                     10      แห่ง

                    -  บ่อน้ำตื้น                28      แห่ง

                    -  บ่อโยก                  35      แห่ง

                    -  บ่อบาดาล               23      แห่ง

                   -  ประปาหมู่บ้าน                   2        แห่ง (หมู่ที่ 1 บ้านสระภู / หมู่ที่ 6 บ้านหนองเต่า)

                   -  ถังเก็บน้ำฝน            1        แห่ง

-  อัตราการใช้น้ำของประชาชนโดยเฉลี่ย 9 หมู่บ้าน   50  ลูกบาศก์เมตร / วัน

          ๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้จะเป็นไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกขึ้นอยู่ตามที่สาธารณะ  โดยพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย

 

hand point01 ๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

          ๒.๑.เขตการปกครอง

เขตปกครองเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย  ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง  จำนวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่

                   หมู่ที่ 1 บ้านสระภู นายนรงค์  บรรลังค์         (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 2  บ้านดงเห็ด นายสมปอง  หนองกก      (กำนันตำบลกำแพง)

                   หมู่ที่ 3  บ้านหนองอีทุม นายบุญนุ่ม    ศิริจันทร์    (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 4 บ้านขนวน นางสาวเยาวภา  พิศวงค์  (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 5  บ้านหนองสะเต็ง นายกิตติมานะศักดิ์  สิงห์โท (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 6  บ้านหนองเต่า นายบุญรวม  พิศวงค์       (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 7  บ้านตำแย นายจำลอง  มโนรัตน์      (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 8   บ้านสองห้อง นายสมร  สุขประสิทธิ์      (ผู้ใหญ่บ้าน)

                   หมู่ที่ 9   บ้านสระภูน้อย นายสถิตย์  ศิริจันทร์      (ผู้ใหญ่บ้าน)

และแบ่งเป็นชุมชนได้ ๑๐  ชุมชน  ได้แก่

                    ๑.ชุมชนสระภูใหญ่สามัคคี

                    ๒.ชุมชนสระภูน้อยร่วมใจพัฒนา

                    ๓.ชุมชนดงเห็ดพัฒนา

                   ๔.ชุมชนหนองอีทุมร่วมใจพัฒนา

                   ๕.ชุมชนขนวนสามัคคี

                   ๖.ชุมชนหนองสะเต็งร่วมใจพัฒนา

                   ๗.ชุมชนหลานปู่ตาร่วมใจพัฒนา

                   ๘.ชุมชนหนองเต่าสามัคคี

                  ๙.ชุมชนตำแยพัฒนา

                  ๑๐.ชุมชนสองห้องพัฒนา

๒.๒.การเลือกตั้ง

          ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ที่เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือก แยกได้ ดังนี้

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี

40

29

69

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2,276

2,370

4,646

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

hand point01 ๓.ประชากร

          ๓.๑.ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          จำนวนประชากร  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  5,900  คน   ( ชาย 2,912 คน  หญิง 2,988  คน )

จำนวนครัวเรือน  ๒,๑๗๑ ครัวเรือน

                             จำนวนประชากร 9 หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย  ปี 25๖๒

หมู่บ้าน

ปี ๒๕๖๒

ชาย

หญิง

รวม

ม.1 บ้านสระภู

334

299

633

ม.2 บ้านดงเห็ด

211

216

427

ม.3 บ้านหนองอีทุม

229

238

467

ม.4 บ้านขนวน

251

219

470

ม.5 บ้านหนองสะเต็ง

230

229

459

ม.6 บ้านหนองเต่า

480

474

974

ม.7 บ้านตำแย

618

683

1,301

ม.8 บ้านสองห้อง

249

291

550

ม.9 บ้านสระภูน้อย

310

319

629

รวม (คน)

2,912

2,988

5,900

             ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  ( ณ พฤษภาคม 2562 )

 

banner011